English

ADS Longlife is a Hungarian online company. ADS Longlife’s business activities are supported by the work of companies and professionals who are familiar with Hungarian specificities and are still working in this field with decades of experience. Our activity has built its tasks around a theme, thereby ensuring more precise targeting and better customer service.

This area is lifestyle.

Primary target group, Hungarians, 25+, women and men, open to receiving lifestyle products, services, has income, typically uses mobile devices.

ADS Longlife – online gateway for Hungarian consumers!

ADS Longlife offers the following services to its foreign Partners:

 • Assessing the situation of the Hungarian digital market, looking for and analyzing potential competitors in the lifestyle area. (Knowing the local language and regulatory environment, market conditions – market size, pricing, etc. With the help of a team of experts with decades of lifestyle commercial experience.)
 • Hungarian lifestyle market survey, LongLife’s Report. (Our professional resources can only be requested by name.)
 • Using country-specific channels and solutions – not FB, Google – to appear on the Hungarian market and reach Hungarian users directly. (Campaign strategy, implementation.)
 • Accurate knowledge of Hungarian eDM rules and parties. Several years of experience both in the field of dispatches and content and formal elements. (Experiences, statistics, mass information, especially in lifestyle areas.)
 • With the help of our partners, more than 3 million! direct access to Hungarian users. (Daily contact with 10+ database partners. Using eDM, Viber and SMS technology.)
 • Provision of technological knowledge for a thematic online store. (Own web store, in Hungarian. Either the linguistic localization of international technology or the creation of an independent web store for the Hungarian market.)
 • Lifestyle content. Whether already existing or made-to-order content/articles, then their publication and promotion. (Content creation, localization, expert explanation.)
 • Traditional display appearances based on AV/ECPM and time. More than 1 million per day! appearance on the pages of our partners.

 

In addition, we also fulfill your individual requests.

ADS Longlife – online gateway for Hungarian consumers!

Our work takes place on a project basis. We prepare a detailed performance report at the end of each project.

Request more information via the contact form on our website – https://adslonglife.eu/kapcsolat/ – or by e-mail to english@adslonglife.eu.

Az ADS Longlife egy magyar, online területen működő vállalkozás. Az ADS Longlife üzleti tevékenységét olyan cégek és szakemberek munkája segíti, akik a magyar sajátosságok ismerői, több évtizedes tapasztalattal, jelenleg is ezen a területen végzik munkájukat. A tevékenységünk egy tematika köré építette feladatait, ezzel is pontosabb célzást, jobb ügyfél kiszolgálást biztosítva.

Ez a terület az életmód/lifestyle.

Elsődleges célcsoport, a magyar, 25+, nő és férfi, nyitott az életmód termékek, szolgáltatások befogadására, rendelkezik jövedelemmel, jellemzően mobil eszközöket használ.

ADS Longlife – online kapu a magyar fogyasztókhoz!

Az ADS Longlife külföldi Partnerei számára az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

 • A magyar digitális piac helyzetfelmérését, esetleges versenytársak felkutatását, elemzését az életmód/lifestyle területen. (A helyi nyelvi, szabályozási környezetet, piaci viszonyokat – piac méret, árazás, stb. – ismerve. Több évtizedes életmód kereskedelmi tapasztalattal rendelkező szakértő gárda segítségével.)
 • Magyar életmód piaci szemlézés, LongLife’s Report. (Rendszeres szakmai anyagaink csak névre szólóan kérhetők.)
 • Ország specifikus csatornák, megoldások – nem FB, Google – segítségével a magyar piacon megjelenés és a magyar felhasználókhoz, direkt módon eljutni. (Kampány stratégia, megvalósítás.)
 • Magyar eDM szabályok és szereplők pontos ismerete. Több éves tapasztalat mind a kiküldések, mind a tartalmi, formai elemek területén. (Kifejezetten életmód területeken szerzett tapasztalatok, statisztikák, tömeges információk.)
 • Partnereink segítségével több mint 3 millió! magyar felhasználó direkt elérése. (10+ adatbázis Partnerrel napi kapcsolat. eDM, Viber és SMS technológia segítségével.)
 • Tematikus webáruház technológiai tudás biztosítása. (Saját webáruház, magyar nyelven. Akár a nemzetközi technológia nyelvi honosítása, akár önálló webáruház kialakítása magyar piacra.)
 • Életmód conntent. Akár már meglévő, akár felkérésre készített, felépített tartalmak/cikkek, majd azok publikálása, népszerűsítése. (Tartalom készítés, honosítás, szakértő magyarítás.)
 • Hagyományos display megjelenések AV/ECPM és idő alapon. Több mint napi 1 millió! megjelenés a Partnereink oldalain.

 

Ezen felül egyedi kéréseinek is eleget teszünk.

ADS Longlife – online kapu a magyar fogyasztókhoz!

Munkánk projekt alapon zajlik. Minden projekt zárásakor részletes riportot készítünk.

További információkat kérjen a weboldalunk kapcsolati űrlapján keresztül – https://adslonglife.eu/kapcsolat/ – vagy az english@adslonglife.eu címre küldött e-mailben.