ÁSZF

HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen ÁSZF hatálya az ADS Longlife saját és szerződéses partnerei értékesítési portfoliójába tartozó médiafelületek, online termékei vonatkozásában nyújtott hirdetési szolgáltatások igénybevevőivel kötött szerződésekre/megállapodásokra/hirdetési megrendelőkre, továbbá aaz ADS Longlife által végzett reklámértékesítésre és a reklámoknak az ADS Longlife saját és szerződéses partnerei értékesítési portfoliójába tartozó médiafelületeken, valamint a vele azonos elismert vállalatcsoportba tartozó kiadók gondozásában megjelenő kiadványokban történő közzétételére terjed ki.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. „ÁSZF”: a Reklámközzétevő által végzett reklámértékesítésre, hirdetési szolgáltatásokra valamint hirdetésnek és reklámoknak a Reklámközzétevő gondozásában megjelenő kiadványokban történő közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

1.2. „Kiadvány”: a Reklámközzétevő, illetve az ADS Longlife valamely partnerének kiadásában megjelenő, a Reklámközzétevő által üzemeltetett internetes portálok;

1.3. „Reklám (Hirdetés): Olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (a továbbiakban együttesen: Reklámfelület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét, vagy Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru (ideértve a nyereményjátékban nyerhető nyereményt is) vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő. Az ÁSzF alkalmazásában Reklám alatt megfelelően érteni kell a kereskedelmi közleményeket is;

1.4. Speciális hirdetések: olyan reklámnak nem minősülő hirdetések (apróhirdetések, gyászhirdetések, vidám családi hirdetések), amely hirdetések megrendelésére vonatkozó eltérő szabályok a jelen ÁSZF 4.1., 4.2. és 4.3. pontjaiban kerültek rögzítésre;

1.5. „Reklámozó vagy Hirdető”: az a személy, akinek érdekében a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételre kerül, illetve aki a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételét a Reklámközzétevőtől, illetve a nevében eljáró médiahirdetésifelület- értékesítőn, vagy Közvetítőn keresztül megrendeli;

1.6. „Reklámközzétevő”: az „ADS Longlife”, amely az egyedi szerződésben megjelölt sajtótermékek kiadója; az ADS Longlife szerződéses partnerei értékesítési portfoliójába tartozó és az egyedi szerződésben megjelölt médiafelületek kiadója; valamint az egyedi szerződésben megjelölt kiadók.

1.7. „Listaár”: a Reklámoknak az ADS Longlife honlapon kérhető díja;

1.8. „Kedvezmény”: a Reklámok Listaárából adott, változó mértékű, százalékban kifejezett díjengedmény;

1.9. „Egyedi szerződés” vagy „Szerződés”: a Reklámozóval kötött, adott Reklám megjelenésére, illetve megjelenések sorozatára kötött megállapodás;

1.10. „Reklámközvetítő”: reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

1.11. „Reklámközvetítés”: a Reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a Reklám közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet;

1.12. „Médiahirdetésifelület-értékesítő”: a Reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a Reklámközvetítő, illetve a Reklámozó felé;

1.13. „Médiaajánló”: a Reklámközzétevő mindenkor hatályos listaárait, valamint az egyes Kiadványok anyagleadási határidőit tartalmazó dokumentum

1.14. „Grtv.”: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

1.15. „Tpvt.”: a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény;

1.16. „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

1.17. „Infotv.”: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Jelen ÁSZF tartalmazza a Reklámközzétevő által értékesített reklámokra, hirdetésekre vonatkozóan létrejött jogviszonyokban a Reklámozó/Hirdető és a Reklámközzétevő (a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit.

2.2. Amennyiben a Reklámközvetítő és a Reklámozó között fennálló szerződés erre lehetőséget ad, a Reklámközvetítő képviseleti joga kiterjedhet a reklámközzétételre irányuló szerződésnek a Reklámozó nevében történő megkötésére, módosítására és a teljesítés elfogadására is.

2.3. Amennyiben a Reklámközzétevő nevében Médiahirdetésifelület-értékesítő jár el, úgy a jelen ÁSZF Reklámközzétevőre vonatkozó rendelkezéseit a Grtv.-nek megfelelően kell alkalmazni. Amennyiben az ADS Longlife, mint Reklámközzétevő más Közzétevő nevében Médiahirdetésifelület-értékesítői minőségben jár el, a Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy ADS Longlife a megrendelés alapján teljesített szolgáltatást közvetített szolgáltatásként kezeli a saját elszámolási rendszerében. Utóbbi esetben az árak és engedmények tekintetében a valódi Közzétevő szabályozása érvényesül.

2.4. Reklámok megjelentetése a Reklámközzétevő kiadványaiban a Reklámközzétevő és a Reklámozók/Hirdetők között írásban létrejött Egyedi szerződések (a továbbiakban: „Szerződések”) alapján történik. Jelen ÁSZF a Szerződések elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában, így a Szerződés aláírásával jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és a visszaigazolással együtt képezi a Reklámozó és a Reklámközzétevő között létrejött szerződést.

2.5. Jelen ÁSZF valamennyi Szerződésre irányadó, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik.

2.6. Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (kizárólag céges e-mail cím esetén) elfogadják az értesítések hivatalos formájának. Az így közvetített információk tárolása mindkét Fél felelőssége.

2.7. A Felek közötti kapcsolattartást érintő változásokról, és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból fakadó, a teljesítést érintő problémákról a Reklámozó/Hirdető köteles a Reklámközzétevőt haladéktalanul értesíteni. . A Reklámozó/Hirdető posta-, illetve e-mail címének változásából és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Reklámközzétevő felelősséget nem vállal.

 1. REKLÁMOKRA VONATKOZÓ MEGRENDELÉS

3.1. Reklámközzétevő a megrendeléseket kizárólag írásban (igazolt és azonosítható módon, jól olvasható e-mail útján), a Reklámozó által cégszerűen aláírva fogadja el. A megrendelési formanyomtatványt (a továbbiakban: „Megrendelő”) nyomtatott eredeti formában is el kell juttatni a Reklámközzétevőhöz. A Megrendelőnek kötelezően tartalmaznia kell a Reklámozó beazonosításához szükséges alábbi adatokat: Reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve), cégjegyzékszáma, más nyilvántartási száma, adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, e-mail címe, telefonszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a Kiadvány neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa (keretes, apró, prospektusmelléklet, stb.), a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, listaára, kedvezmény mértéke és kedvezményes ára, valamint ezeken kívül minden egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges.

A Megrendelőhöz csatolni szükséges egy aktuális cégkivonatot vagy külföldi Reklámozó esetén olyan angol nyelvű dokumentumot, amely igazolja a Reklámozó bejegyzését a külföldi kereskedelmi nyilvántartásba. Külföldi Reklámozó esetén a nyilvántartás linkje is elegendő, amennyiben elektronikus nyilvántartásba került bejegyzésre a Reklámozó.

3.2. Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles a Reklámközzétevőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a Reklámközzétevő a reklámot nem teszi közzé. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt Reklámozó Reklámközzétevőnek bemutatni köteles. Amennyiben a Reklámozó/Hirdető a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve azok az érdekkörébe tartozó okból nem állnak a Reklámközzétevő rendelkezésére, továbbá ha a megrendelés határidőn túli, úgy a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A Reklámközzétevő ezen joga megfelelően irányadó arra az esetre is, ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg. A Reklámozó/Hirdető a megrendelésen köteles a nyilatkozat részt egyértelműen bejelölni. Amennyiben hatósági vizsgálat során a nyilatkozat tartalma nem bizonyul valósnak, annak valamennyi jogkövetkezménye a megrendelés aláíróját és/vagy a nyilatkozat aláíróját terheli.

3.3. Felek közötti Szerződés – amennyiben a 3.1. szerinti adatok rendelkezésre állnak – a felek eltérő megállapodásának hiányában – határozott időre jön létre attól a naptól kezdve, amikor Reklámközzétevő a megrendelést írásban (e-mail útján) visszaigazolja, vagy a megrendelésnek megfelelően a Reklám szerkesztését az adott Kiadványban megkezdi, addig a napig, amikor a Reklám megjelenik. A szerződés hatályának lejárata nem befolyásolja a teljes ellenérték kiegyenlítésének kötelezettségét. A kiegyenlítés napja az a nap, amelyen szerződés alapján járó összeg a Reklámközzétevő bankszámláján jóváírásra kerül. A Reklám megjelentetésére kizárólag a Szerződés létrejötte után kerülhet sor. A Szerződés a visszaigazolás, ennek hiányában a megrendelésnek megfelelően, a Reklám szerkesztésének megkezdése napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Reklámozó köteles valamennyi adat és/vagy körülmény megváltozásáról haladéktalanul, írásban értesíteni a Reklámközzétevőt.

3.4. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevőnek egyoldalú döntése alapján jogában áll visszautasítani a Reklám közzétételét, ha a Reklámközzétevő egyoldalú megítélése szerint:

3.4.1. a Reklám közzététele jogszabályba ütközik vagy jogszabálysértésre hív fel, jóerkölcsbe, közerkölcsbe ütközik, politikai tartalmú vagy gazdasági szempontból kifogásolható,

3.4.2. a Reklám nem egyeztethető össze Reklámközzétevő Kiadványának értékprofiljával,

3.4.3. a Reklám közzététele a Reklámközzétevő reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené,

3.4.4. a Reklám nyomdai szempontból nem megfelelő, vagy nincs szabad hirdetési felület, illetve az nem felel meg a Reklámozónak vagy a közzététel technikai vagy terjedelmi szempontból nem teljesíthető;

3.4.5. a közzététel jelen ÁSZF vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexének rendelkezéseit sértené,

3.4.6. a Reklámozó nem beazonosítható a 3.1. pontnak megfelelően, illetve a hirdetni kívánt termék vagy szolgáltatás nem azonosítható be egyértelműen, illetve nem azonos a hirdetett és megvásárolható termék vagy szolgáltatás,

3.4.7 a távollevők közötti ügyletek megkötését reklámozó vagy arra felhívó hirdetés, nem tünteti fel a reklámozó nevét, elérhetőségeit, a termék vagy szolgáltatás pontos megnevezését, illetve leírását,

3.4.8 a Reklám nem felel meg a 3.5 pontban foglalt követelményeknek.

3.5. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevő köteles biztosítani, hogy a szerkesztőségi és a Reklám tartalom ne legyen összetéveszthető, azaz a Reklám különüljön el egyértelműen a szerkesztőségi tartalomtól. Ebben a körben minden esetben alkalmazandók az Önszabályozó Reklám Testület által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódexnek a reklámok azonosíthatóságára vonatkozó szabályai. Reklámközzétevő az elkülönülést elsősorban megfelelő grafikai elemek alkalmazásával biztosítja, például keretezéssel. A legalább a Reklám felületének fele részét szöveggel kitöltő Reklámok esetén (tehát amelyeknél a Reklám megjelenése könnyen szerkesztőségi tartalomnak tűnhet) a grafikai kialakítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Reklám szövegében használt betűtípus és -méret egyértelműen térjen el az adott oldalon a szerkesztőségi tartalom megjelenítésére használt betűtípustól és -mérettől. A szerkesztőségi tartalom és a Reklám elkülönítését a túlnyomórészt képi megjelenítést tartalmazó Reklámok esetében Reklámközzétevő oly módon biztosítja, hogy a Reklámban megjelenő képek jellemző színe és azok jellemző grafikai elemei megfelelő eltérést mutassanak az adott oldalon a szerkesztőségi tartalomban megjelenő képek színvilágához és az azokban megjelenő grafikai elemekhez képest.

3.6. Ha a Reklám terjesztési feltételeinek módosítására van szükség, a Reklámközzétevő előzetesen értesíti a Reklámozót. A Reklám terjesztési feltételeinek módosításához a Reklámozó beleegyezése szükséges. A Reklámközzétevő a végrehajtott változtatásokról beszámol a Reklámozónak.

3.7. A Reklámközzétevő vagy a nevében eljáró Médiahirdetési felület-értékesítő legkésőbb a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig a Reklámozó felhívására beszámol a Reklámozónak a reklám közzétételének körülményeiről.

 1. SPECIÁLIS HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ MEGRENDELÉS

4.1. Az egyes kiadványok hirdetési rovataiban apróhirdetés megrendelése – a 3.1 pontban foglaltakon túl – telefon útján is történhet. Abban az esetben, ha a távollévők közötti szerződés megkötésének kezdeményezése telefonon történik a Reklámközzétevő tájékoztatja a Hirdetőt a Reklámközzétevő nevéről, székhelyének címéről, telefonszámáról, elektronikus levelezési címéről; a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegéről; határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza; a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, teljesítési határidőről, a Reklámközzétevő panaszkezelési eljárásáról, a szerződés időtartamáról; az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul. Hirdetés telefonon történő megrendelése esetén a Hirdető köteles megadni az alábbi adatokat: Hirdető neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve), adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás, a Kiadvány neve, megjelentetés dátuma, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, listaára, kedvezmény mértéke és kedvezményes ára. Telefonon történő szerződéskötés esetén a Hirdetőt a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Hirdető a megrendelés leadásával egyidejűleg közölheti a Reklámközzétevővel az arra vonatkozó kérését, hogy ezen 14 napos határidő lejártát megelőzően kezdje meg a teljesítést. A Hirdető elállási jogát nem gyakorolhatja abban az esetben, ha a Reklámközzétevő a Hirdető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Hirdető nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy az elállási jogát elveszíti. Telefonon történő szerződéskötést követően a Reklámközzétevő írásban (e-mailen vagy postai úton) visszaigazolást ad a Hirdetőnek a megkötött szerződésről, amely visszaigazolás tartalmazza a Hirdető nevét, székhelyét (természetes személy esetén lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét), adószámát (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszámát, aláírásra jogosult nevét, cégszerű aláírását, a Hirdetés pontos szövegét, a Kiadvány nevét, megjelentetés dátumát, a megjelenés darabszámát, időpontját, méretét, valamint ha a Hirdető az elállási jog határidejének lejárát megelőző teljesítést kért, az erről szóló visszaigazolást.A telefonon történt beszélgetést a Reklámközzétevő a jogszabályokban előírt módon rögzíti és őrzi.

4.2. Gyászhirdetés megrendelése esetén a Reklámközzétevő felhívhatja a Hirdetőt az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata, vagy más, az elhalálozást igazoló okirat másolatának csatolására. Ha a Hirdető a felhívás ellenére elmulasztja a halotti anyakönyvi kivonat vagy más, az elhalálozást igazoló okirat másolatának csatolását, a Reklámközzétevő megtagadhatja a gyászhirdetés közzétételét.

4.3.Vidám családi hirdetés elnevezésű hirdetési rovatba történő hirdetésfeladás esetén Hirdető köteles megküldeni a hirdetéshez csatolt fényképeken szereplő személyek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a fénykép közzétételéhez hozzájárulnak.

4.4. A Reklámközzétevő a Reklám/Hirdetés adatait, valamint a Reklámozó/Hirdető adatait a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi. A Reklámközzétevő a hirdetési szerződést és a számlákat 8 évig őrzi a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.

 1. FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG

5.1. A Reklámozó szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerint a Reklámközzétevőnek felhasználásra, kidolgozásra átadott reklámanyagok nem ütköznek jogszabályba, különösen nem a Grtv., valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (ideértve a védjegy-,és adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést korlátozza vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn ezeken harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták.

5.2. A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

5.3. Amennyiben Reklámozó a jelen ÁSZF-ben vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Reklámközzétevő irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság, stb.) lép fel a Reklámközzétevővel, mint a reklám közzétevőjével szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző reklám helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.

5.4. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottaitól, megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a Grtv. szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt., illetve bármely további vonatkozó jogszabály) alapján fennálló, a Reklámközzétevővel vagy alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amely jogszabályok és/vagy a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Reklámközzétevővel, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Reklámozó köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Reklámközzétevő, vagy az érdekkörében eljáró személyek már megfizették, akkor azt Reklámközzétevő számára megtéríteni.

5.5. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel/reklámmal kapcsolatosan a Reklámközzétevő helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben köteles helytállni.

Online és mobil reklámokra vonatkozó további rendelkezések

5.6. A Reklámozó/Hirdető szavatolja, hogy az általa megrendelt Reklám felhasználói információkat semmilyen formában és módon nem monitoroz, továbbá szavatosságot vállal arra, hogy a Reklámon keresztül személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatokat – a Szolgáltatóval történő kifejezett és külön megállapodás hiányában – semmilyen formában és módon nem gyűjt.

5.7. A Reklámközzétevő jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy a Reklám az előző pontban foglaltaknak megfelel-e, azaz jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy a Reklámozó/Hirdető a felhasználói tartalmak monitorozásának és a személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatok gyűjtésének tilalmára vonatkozó kötelezettségének eleget tesz-e. Abban az esetben, ha a Reklám bármilyen módon és mértékben ezen tilalomban ütközik, a Reklámközzétevő jogosult a Reklámot visszautasítani, felfüggeszteni, törölni, valamint jogosult a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni. A Reklámközzétevő jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (pld.: jogosulatlan adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége érdekében szükségesnek ítél.

 1. REKLÁMKÖZZÉTEVŐ TELJESÍTÉSE

6.1. Reklámozó felelős a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok időben történő átadásáért. Reklámközzétevő köteles a Reklámozó figyelmét időben felhívni a dokumentumok nyilvánvaló alkalmatlanságára vagy hiányosságaira. Reklámozó kötbér megfizetésére köteles, amennyiben Reklámközzétevő azért áll el a Szerződéstől, mert Reklámozó ragaszkodik az egyértelműen alkalmatlan, hibás, vagy a jogszabályokkal ellentétes dokumentumok felhasználásához, vagy Reklám megjelentetéséhez.

6.2. Reklámozó a közlendő Reklámról a saját költségén elkészített anyagot elektronikus úton (e-mail) adja le a visszaigazolásban megjelölt határidőig, de legkésőbb az anyagleadási határidőig, kivéve, ha a Reklám elkészítését a Reklámozó a Reklámközzétevőtől rendeli meg. Online Reklám esetén a leadható formátumok: gif; animgif, png, jpeg; jpg; png; swf; html. A Reklámközzétevő fla-t nem fogad el. Online Reklám esetén a leadható anyag maximum 300 kb lehet.

6.3. Amennyiben a Reklám elkészítését a Reklámozó a Reklámközzétevőtől rendeli meg, Reklámközzétevő a reklámot a Szerződésben meghatározottak szerint köteles elkészíteni. Amennyiben nem történt konkrét megállapodás a Reklám közlésének időpontjára, illetve arra vonatkozóan, hogy a reklám, prospektusmelléklet egy bizonyos helyen, vagy egy meghatározott rovatban kerül közlésre, a megjelentetés a Reklámközzétevő döntésétől függ.

6.4. Olyan Reklámok esetén, amelyeket Reklámozó kizárólag egy meghatározott időpontban, egy meghatározott helyen, egy meghatározott rovatban kíván megjelentetni, a megjelenési igényt a Médiaajánlóban feltüntetett határidőn belül Reklámközzétevő felé jelezni kell annak érdekében, hogy Reklámközzétevő a Reklámozó számára a megrendelést vissza tudja igazolni. Prospektusmellékletek, négy szín color és színkísérettel ellátott reklámok megjelentetésénél ezen határidő is az árlistán található módon változik.

6.5. Reklámközzétevő a Reklámozó által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben a Reklámközzétevő a nyomdakész anyagban, vagy az átvett kéziratokban tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben a Reklámozóval közli, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálja. A Reklámközzétevő jogosult az átvett kéziratokon a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni.

6.6. Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Reklámokat saját nyilvántartási számával megjelölje.

6.7. Amennyiben a Reklámozó olyan méretű Reklámot kíván közöltetni, amely nem felel meg a Megrendelőben adott feltételeknek, köteles Reklámozót írásban értesíteni, amelyre válaszul a Reklámozó haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Abban az esetben, ha a javított anyag a Reklámozó hibájából a módosított határidőig nem érkezik meg Reklámközzétevőhöz, és így Reklámközzétevő a Reklámozó hibájából nem tudja a Reklámot megjelentetni, úgy Reklámközzétevő jogosulttá válik a teljes szolgáltatási díj kötbérként való kiszámlázására. Amennyiben Reklámközzétevő a Reklámot a reklámozói késedelem ellenére is meg tudja jelentetni, úgy a tarifaár 50%-ának kötbérként való kiszámlázására válik jogosulttá.

6.8. Amennyiben a Reklámozó egy grafikailag nem megfelelően, azaz nem a Reklámközzétevő technológiájához pontosan illeszkedő módon kidolgozott Reklámot kíván megjelentetni, Reklámközzétevő azt megfelelően kijavítja. Reklámozó a kijavított Reklámot csak akkor kapja vissza ellenőrzésre, ha az eredeti megrendelés és a közzétenni rendelt Reklám anyaga legalább hét munkanappal a Szerződésben meghatározott megjelenés előtt megérkezett Reklámközzétevőhöz. Az ellenőrzést követően Reklámozó köteles tartani az egyébként meghatározott határidőket. A megjelenést a Reklámközzétevő csak abban az esetben tudja a kívánt időpontban biztosítani, ha a megjelentetni kívánt reklám nyomdakész állapotban van a megrendelés időpontjában.

6.9. Online „programmatic” együttműködés esetén a Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy az automatizált rendszerekből a Reklámozót kizárja. A programmatic jelentése: médiavásárlási technológia. A programmatic alá tartozik minden olyan médiafelület értékesítése és vétele, amely automata módon zajlik, pl a Google AdXchange rendszerén keresztül.

6.10. Kattintás alapú banner kampány vásárlása esetén amennyiben a Reklámkampány időszakának első harmadában igényli – választása szerint – kérheti a Reklámközzétevő a Reklámozótól a Reklámanyag cseréjét.

 1. DÍJAZÁS, KEDVEZMÉNYEK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

7.1. Reklámközzétevőt a Reklám elkészítéséért, illetve valamely Kiadványában való közzétételéért a www.adslonglife.eu honlapon vagy a Megrendelőn/Egyedi szerződésben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

7.2. Amennyiben Felek nem állapodnak meg másképp, úgy az ADS Longlifea Reklám közzétételét követően, egyszeri megjelenés esetén a megjelenést követő banki napon, egyéb esetben a megjelenés hónapjának utolsó napján állítja ki a számlákat a vele reklám közzétételére szerződő fél nevére. A felek eltérő megállapodásának hiányában a számla ellenértékét a Reklámozó köteles a számla keltétől számított 8 napon (6 banki napon) belül kiegyenlíteni.

7.3. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelőlapon vagy a szerződésben akként nyilatkozik, hogy támpéldány megküldését kéri a számlával egyidejűleg a Reklámközzétevő elküldi a Reklám megjelenéséről szóló támpéldányt, azaz azt a lapszámot, amelyben a vonatkozó hirdetés megjelent.

7.4. Online Reklám esetén a Reklámközzétevő a rendelkezésre álló Adserverből állít ki statisztikát, amiből teljesítési igazolást készít, amelyet az utolsó megjelenés végén rögzít és küld meg a Reklámozó részére. Abban az esetben, ha a Reklámozó vagy harmadik személy által üzemeltetett Adserver által mért adatok, eltérnek a Reklámközzétevő saját Adservere által mért adatoktól, Reklámközzétevő a teljesítésigazolást a saját Adservere által mért adatok alapján készíti el, ezen adatokat tekinti irányadónak. Az ADS longlife a számlát ebben az esetben is a 7.2 pontban meghatározottak szerint állítja ki azzal, hogy amennyiben az online teljesítés kampányjelleggel, azaz a Megrendelő által meghatározott időintervallumban jelenik meg, és az elszámolás kampányonként történik, az ezen feltételeknek megfelelő számlázás során az ADS Longlife alkalmazza az ÁFA törvény 58. paragrafusában foglaltakat.

7.5. Reklámozó a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult. Az 5 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Reklámozó tudomásul veszi, hogy az ADS Longlife ezen határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el.

7.6. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó köteles a Ptk. 6:48 §, gazdálkodó szervezet Reklámozó esetén a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot megfizetni az ADS Longlife számára. Reklámközzétevő késedelmes fizetés esetén megtagadja a további megrendelések teljesítését.

7.7. Reklámközzétevő jogosult előrefizetést kikötni az alábbi esetekben:

7.7.1. új Reklámozó esetén (azaz olyan Reklámozó esetén, akivel Reklámközzétevő első ízben köt szerződést, vagy ha a Reklámozónak a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül nem jelent meg Reklámja az ADS Longlife kiadványaiban);

7.7.2. olyan Reklámozó esetében, aki közvetlenül vagy közvetve a Reklámközzétevővel szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési vagy – kölcsönös együttműködési megállapodások esetén – számlaadási késedelembe esett;

7.7.3. amennyiben a nyilvános céginformáció alapján nem ítélhető meg kellő bizonyossággal a Reklámozó pénzügyi helyzete, fizetőképessége;

7.7.4. ha Felek Szerződése ilyen rendelkezést tartalmaz, a Reklámközzétevő egyedi döntése alapján a szerződés időtartama alatt bármikor;

7.7.5. telefonon történő szerződéskötés (megrendelés) esetén.

7.7.6. külföldi Megrendelő esetén. Külföldi Megrendelő: minden olyan cég, vagy magánszemély, aki nem rendelkezik magyar adószámmal.

7.8. Az előrefizetést Reklámozónak az ADS Longlife által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Reklámközzétevő az adott megrendelést nem köteles elfogadni (visszaigazolni), illetve a már létrejött Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Reklámközzétevő a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni.

7.9. A mindenkor hatályos Árlistában szereplő kedvezmények csak a megrendelésben vagy az Egyedi szerződésben meghatározott időtartamon belül érvényesíthetők. Az árengedményre a Reklámozó csak akkor jogosult, ha a megrendelésben vagy az Egyedi szerződésben meghatározott időtartamon belül, meghatározott terjedelmű és/vagy számú reklámot megjelentet.

7.10. A Reklámközvetítő a Reklámközzétevőtől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül – a reklámközvetítési tevékenységre vonatkozó díjon felül – ajándékot, a Reklámközzétevőtől kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A kapott árengedményt a Reklámközvetítő a Reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni.

7.11. Amennyiben a meghatározott időtartamon belül a Reklámközzétevő érdekkörén kívül felmerült bármilyen ok miatt nem kerül sor a Szerződésben megállapított terjedelmű és/vagy számú reklám megjelentetésére, a Reklámozó a terjedelemre és/vagy megjelenési számra tekintettel adott kedvezmény összegét megfizeti a megjelenésekor hatályos díjszabás szerint.

7.12. Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy különleges közlemények vagy különleges kiadások esetén a mindenkor érvényes díjszabásokon kívüli más árakat alkalmazzon.

7.13. Az ÁSZF vagy a mindenkori Árlista változását Reklámközzétevő köteles a változást megelőzően legalább 15 nappal közölni a Reklámozóval. Aki a korábbi ÁSZF-nek megfelelően kötött Szerződést Reklámközzétevővel, arra az új ÁSZF rendelkezései csak annak írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak a Szerződés eredeti határidejéig.

Az Árlista változását megelőzően megrendelt reklámokra az ár-és feltételváltozás csak abban az esetben érvényes, ha a felek arról egyetértően írásban nyilatkoznak.

 1. SZERZŐDÉSSZEGÉS, LEMONDÁS, ELÁLLÁS

8.1. Ha egy Reklám teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és Reklámozó a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a Reklám közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül közölte a Reklámközzétevővel, a Reklámozó igényt tarthat árkedvezményre, vagy egy pótlólagos Reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a Reklám kiigazításához szükséges. Amennyiben Reklámközzétevő Reklámozóval közösen megállapított időpontban nem közli a pótlólagos Reklámot, vagy abban is hibák találhatók, a Reklámozó követelheti az arányos díj megtérítését. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és/vagy tartalmában olyan mértékű hiba rejlik, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

8.2. Ismételten megjelenő Reklámok esetén a Reklámozó köteles minden közlés után azonnal megvizsgálni azok helyességét és teljességét. Reklámközzétevő nem ismeri el a Reklámozó árkedvezményre, vagy egy helyreigazító Reklám ingyenes megjelentetésre való igényét, ha az ismételt megjelenéskor ugyanaz a hiba ismétlődött, anélkül, hogy az előző megjelenés után Reklámozó felhívta volna rá Reklámközzétevő figyelmét.

8.3. Reklámozó fizetési kötelezettség nélkül csak abban az esetben állhat el a megrendelésétől, ha a Reklámozó részére eljuttatott hatályos Médiaajánlóban megjelölt határidőnél (a továbbiakban: „anyagleadási határidők”) korábban írásban értesíti Reklámközzétevőt. Az elállás napjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben az elállásról szóló írásbeli értesítés Reklámközzétevőhöz igazoltan megérkezett. Abban az esetben, ha a lemondás nem történik meg a határidőn belül, úgy Reklámközzétevő a szolgáltatás díjának teljes összegét számlázhatja ki kötbérként a Reklámozó felé, abban az esetben is, ha a lefoglalt felületre szerkesztőségi, vagy más anyagot helyezett el.

8.4. Reklámozó érvényesen csak írásban állhat el a szerződéstől.

8.5. Amennyiben alapos kétség merül fel Reklámozó fizetési készségével, illetve fizetőképességével szemben (így például, ha Reklámozó ellen felszámolási eljárás indul), úgy Reklámközzétevőnek jogában áll a Szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve felmondani. Az elállásról Reklámközzétevő haladéktalanul értesíti Reklámozót.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Reklámozó/Hirdető kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Reklámközzétevő Adatkezelési tájékoztatóját (elérhető a adslonglife.eu/adatvedelem internetes oldalon), amely a jelen ÁSZF szerves részét képezi.

9.2 Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a Reklámközzétevő a Megrendelői megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges adatait.

9.3 A Reklámozó/Hirdető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti/elfogadja, hogy a Reklámközzétevő

 1. a) a megrendelés illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges (reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve), adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a Kiadvány neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa (keretes, apró, prospektusmelléklet, stb.), a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, a reklámozandó termék vagy szolgáltatás, a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, listaára, kedvezmény mértéke és kedvezményes ára, valamint ezeken kívül minden egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges) adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, a szerződés fennállta alatt, valamint a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi. A Reklámközzétevő a hirdetési szerződést és a számlákat a hirdetési szerződés megszűnését követő 8 évig őrzi a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az ADS Longlife az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.
 1. b)  Reklámozó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a reklámozó nevének, székhelyének (természetes személy esetén lakcímének) megadása a Grt. 5. § (1) bekezdésén alapul. Amennyiben a Megrendelő/Hirdető ezen adatokat nem adja meg, a Reklámközzétevő nem tudja megjelentetni a hirdetést.
 2. c)  Reklámozó/Hirdető vállalja, hogy az általa megadott személyes adatok érintettjeit (amennyiben az nem a Reklámozó/Hirdető, hanem például a Reklámozó/Hirdető szervezet magánszemély kapcsolattartója) tájékoztatja a Reklámközzétevő általi adatkezelésről.

9.4 Felek a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért Felek felelősséggel tartoznak.

9.5 Felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetére a Felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Ha Reklámközzétevő valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Reklámközzétevő lemondott.

9.6 A fentiekben a Reklámközzétevő részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak, és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Reklámközzétevő rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.

Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2022. november 25. napjától visszavonásig, illetve a ÁSZFok hatályba lépéséig maradnak hatályban. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek hatályukat vesztik. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismertetéséről a Reklámközzétevő oly módon gondoskodik, hogy arra Szerződésekben, illetve a Megrendelőn a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.adslonglife.eu weboldalon kerül közzé tételre.

Budapest, 2022. november 25.